Privacy en Cookie Policy Fitnessmaterialen.nl

1. Inleiding
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FitnessMaterialen (hierna te noemen ‘Fitnessmaterialen.nl’).

Fitnessmaterialen.nl respecteert de privacy van haar webshopbezoekers en behandelt derhalve alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.

Door middel van dit privacy statement informeert Fitnessmaterialen.nl u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om u een antwoord te kunnen geven op onderstaande vragen:

– Wie is de verantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens? (Zie punt 2)
– Op welke manier verkrijgen wij uw persoonsgegevens? (Zie punt 3)
– Welke persoonsgegevens worden er verkregen? (Zie punt 4)
– Op welke grondslag en voor welk doel verkrijgen wij uw persoonsgegevens? (Zie punt 5)
– Wie hebben er inzage in deze persoonsgegevens? (Zie punt 6)
– Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? (Zie punt 7)
– Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard? (Zie punt 8)
– Welke beschermingsmaatregelen worden er door ons getroffen? (Zie punt 10)

2. Verantwoordelijke
Indien u vragen heeft over het privacy statement van Fitnessmaterialen.nl of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt inroepen (zie punt 7), dan kunt u uw vragen stellen of uw verzoek richten aan Fitness-materialen.nl door een e-mail te zenden via: info@fitnessmaterialen.nl.

3. Ontvangst
Fitnessmaterialen.nl ontvangt uw gegevens als u onze website bezoekt (zie voor verdere informatie ook het ‘cookie statement’ van Fitnessmaterialen.nl), als u een account aanmaakt op onze website, als u bestellingen plaatst op onze webshop, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, als u het contactformulier op onze website invult, als u gebruik maakt van bepaalde diensten van Fitnessmaterialen.nl en/of als u ons e-mails verstuurt, telefoongesprekken tussen u en Fitnessmaterialen.nl worden gevoerd of u met werknemers van Fitnessmaterialen.nl contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld via de klantenservice.

4. Persoonsgegevens
Met betrekking tot de onder punt 5 van dit privacy statement genoemde doelen, kan Fitnessmaterialen.nl de volgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken:

– Identificatiegegevens, zoals uw naam en adresgegevens;
– Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;
– Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardgegevens;
– Fitnessmaterialen.nl-accountgegevens, zoals uw klantnummer of bestelgeschiedenis;
– Maten van kleding en/of schoenen;
– Uw CV en overige door u verstrekte gegevens indien u een sollicitatie via de website verstuurt.

Eveneens kan Fitnessmaterialen.nl informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het kan daarbij gaan om:

– Informatie van cookies (zie voor verdere informatie ook het ‘cookie statement’ van Fitness-materialen.nl);
– Locatiegegevens;
– Gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt via Facebook of Instagram (volledigheidshalve wijst Fitnessmaterialen.nl u op de privacy statements van deze partijen. Fitnessmaterialen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht u via onze website op de website van een derde terechtkomen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en overige voorwaarden).

5. Wettelijke gronden en doeleinden
De onder punt 4 van dit privacy statement genoemde persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:

– U heeft uw toestemming daartoe gegeven;
– Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
– Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Fitnessmaterialen.nl rusten;
– Het is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van Fitnessmaterialen.nl.

Fitnessmaterialen.nl verzamelt de onder punt 4 genoemde informatie van u, zodat wij u een betere service en winkelbeleving kunnen bieden. Specifieker omschreven worden de persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden:

– Om de door u bestelde producten of diensten te kunnen leveren;
– Om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken over onze producten of diensten;
– Om te kunnen reageren op een offerte aanvraag voor grotere aantallen van onze producten;
– Om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze producten of diensten;
– Om onze producten en diensten te verbeteren;
– Om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– Om e-mails en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen met informatie of aanbiedingen omtrent onze producten en diensten die voor u wellicht interessant kunnen zijn;
– Om ons gerechtvaardigde ondernemersbelang te kunnen behartigen, wat onder andere gelegen is in het feit dat wij ervoor willen zorgen dat onze klanten een optimale winkelbeleving ervaren in onze webshop;
– In het geval van een sollicitatie via de website, om deze sollicitatie in behandeling te nemen.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Fitnessmaterialen.nl kan uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals:

– Marketing- en software platforms;
– Distributie- en logistieke partners;
– Partijen met betrekking waartoe u ons verzocht heeft persoonsgegevens te delen door het maken van verbinding tussen accounts.

De situatie kan zich voordoen dat Fitnessmaterialen.nl persoonsgegevens deelt met derden, zoals de beheerder van onze website, de bezorgdienstverlener en de verstrekker van marketingondersteuning. Zij verkrijgen uw persoonsgegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Het is alle derden waarmee Fitnessmaterialen.nl uw persoonsgegevens deelt expliciet niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet conform de overeenkomst tussen ons en deze derde zijn. Uw persoonsgegeven worden door Fitnessmaterialen.nl niet verkocht of anderszins tegen vergoeding aan derden verstrekt.

Fitnessmaterialen.nl zal uw persoonsgegevens niet delen met bedrijven die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen, dan zorgt Fitnessmaterialen.nl ervoor dat wordt voldaan aan alle vereisten uit de AVG.

Indien u via de website van Fitnessmaterialen.nl op de website van een derde belandt, dan raden wij u ten zeerste aan het privacy statement van deze derde partijen goed te bekijken. Fitnessmaterialen.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

7. Uw rechten
Voor vragen en/of opmerkingen omtrent dit privacy statement kunt u een bericht sturen aan: info@fitnessmaterialen.nl. Daarnaast kunt u via deze weg ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen.

– Inzage: U kunt inzicht vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
– Rectificatie: U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens wijzigen en/of aanvullen.
– Beperking: U kunt ons vragen om de verwerking te beperken.
– Bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons.
– Vergeten: U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.
– Dataportabiliteit: U kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een derde.

Verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunnen slechts door u zelf worden ingediend. Fitnessmaterialen.nl kan u daarom vragen uw identiteit kenbaar te maken, om te beoordelen of het verzoek rechtmatig is. Een verzoek hoeft niet altijd door Fitnessmaterialen.nl te worden uitgevoerd. Indien er sprake is van schending van andermans privacy, bescherming van bedrijfsgeheimen, bescherming van intellectueel eigendom, of indien gegevens bijvoorbeeld niet verwijderd kunnen worden omdat nog uitvoering gegeven dient te worden aan een overeenkomst, kunnen wij uw verzoek weigeren.

Fitnessmaterialen.nl mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat wij uw gegevens (nog) niet kunnen verwijderen.

8. Bewaartermijn
Fitnessmaterialen.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. In enkele gevallen rust op Fitnessmaterialen.nl een wettelijke bewaarplicht, in dat geval kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard dan oorspronkelijk benodigd voor het doel waarvoor deze waren verkregen.

9. Wijzigingen
Fitnessmaterialen.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Als het privacy statement wordt gewijzigd, vervangt deze de vorige versie en wordt deze automatisch van kracht. Fitness-materialen.nl raadt u dan ook aan dit privacy statement geregeld te raadplegen.

10. Waarborgen
Helaas is niet te garanderen dat onbevoegden zich nooit toegang kunnen verschaffen tot uw persoonsgegevens. Echter heeft Fitnessmaterialen.nl haar website en webshop zo volledig mogelijk beveiligd en heeft alle benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, verwijdering, ongeoorloofde toegang, etc.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u een klacht heeft over de omgang van Fitnessmaterialen.nl met uw persoonsgegevens.

Cookies
De Fitnessmaterialen.nl website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Fitnessmaterialen.nl maakt gebruikt van cookies op haar website om:

– Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van website bezoek;
– Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken;
– De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses;

Fitnessmaterialen.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google- en Facebook Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google- en Facebook Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.

Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink van Google.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Fitnessmaterialen.nl website, voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Statistische cookies
Statistische cookies helpen website eigenaren te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door anonieme data te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

– Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
– Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.

× Hoe kan ik je helpen?